Poster for the Pediatric Aortopathy Symposium 2024